Cảng biển

Cảng biển

Dự án khác

Seaport

Seaport

On March 4th, 2021, Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung signed the Decision No. 299/QĐ-TTg approving the policy of investment project to construct...
Cảng biển

Cảng biển

Ngày 04/3/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 299/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến số 5, số 6...